Pályázati felhívások

Felhívás a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Zöld Pénzügyi Tudományos Díjakhoz és Zöld pénzügyi tudományos kutatási kezdeményezéshez, 2024

1. A felhívás háttere és célja

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a környezeti fenntarthatóság támogatásának ösztönzése céljából, valamint annak érdekében, hogy a kiemelkedő zöld pénzügyi kutatási teljesítményt nyújtó magyar és nem magyar állampolgárságú szakemberek iránti megbecsülését kifejezésre juttassa, 2021-ben megalapította a Zöld Pénzügyi Tudományos Díjakat, továbbá létrehozta a Zöld pénzügyi tudományos kutatási kezdeményezést.

A kezdeményezés azon felismerésen alapul, hogy a környezeti fenntarthatóság és a gazdálkodói döntések összefüggésrendszerében a pénzügyi rendszer és a központi bank szerepe is meghatározó tényező. Ezt tükrözi többek között az Országgyűlés 2021. május 28-i döntése is, mely alapján 2021. augusztus 2. napjától az MNB mandátuma kiegészült a Kormány környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikájának támogatásával.

A klímaváltozás és az ökoszisztémák sérülékenysége hatással van a pénzpiacokra és a gazdaság egészére is. A fizikai és átállási kockázatokról szóló elemzések fényében a pénzügyi rendszernek is tekintettel kell lennie a fenntarthatósági szempontokra. A pénzügyi szakma aktuális megújulásának részét kell, hogy képezze a közgazdaságtudomány és a természettudományok közti mélyebb együttműködés, az adatelemzés új módszertanainak kialakítása, új szakpolitikai eszközök kidolgozása. Mindezek végrehajtása érdekében gondoskodnunk kell arról is, hogy megfelelő létszámban álljanak rendelkezésre szakértők. A fenti célok együttesen igényt formálnak az akadémiai világ és a jegybanki működés közti szinergiák kialakítására és fejlesztésére. Az MNB jelen kezdeményezésével ehhez kíván hozzájárulni.

2. A felhívás kategóriái, díjtételei és a díjak odaítélésének folyamata

A Zöld Pénzügyi Tudományos Díjak, valamint a kutatási kezdeményezés együttesen 4 felhívást foglal magába:

a) Nemzetközi Zöld Pénzügyi Tudományos Életműdíj,
b) Zöld Pénzügyi Tudományos Nagydíj,
c) Zöld Pénzügyi Tudományos Talentum Díj,
d) Zöld pénzügyi tudományos kutatási kezdeményezés.

Nemzetközi Zöld Pénzügyi Tudományos Életműdíj
Zöld Pénzügyi Tudományos Nagydíj
Zöld Pénzügyi Tudományos Talentum Díj
Zöld pénzügyi tudományos kutatási kezdeményezés
Kik kaphatják?
Nem magyar állampolgárságú szakember
Magyar állampolgárságú szakember
Magyar állampolgárságú, 41 évnél fiatalabb szakember
Magyar állampolgárságú kutató vagy több magyar állampolgárságú kutatóból álló, jogi személyiséggel nem rendelkező kutatói csoport vagy magyarországi székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmény
Az elismerést igazoló okirat mellett a díjazottat megillető díj értéke
Bruttó 20 millió forint
Bruttó 10 millió forint
Bruttó 2 millió forint
A pályázat bruttó 1 300 000 forint összdíjazású (első, második, harmadik díjak, valamint különdíj). Továbbá ahol a jegybanki hasznosulás indokolja, a Tanács javasolhatja kutatási tervek megvalósítását, melyhez összesen bruttó 9 000 000 forint keretösszeg áll rendelkezésére. A részleteket lásd a 4. mellékletben.
A döntéshozó
A Magyar Nemzeti Bank elnöke
Nyílt nominálást követően a Zöld Pénzügyi Tudományos Tanács
Nyílt nominálást követően a Zöld Pénzügyi Tudományos Tanács
Kutatási tervek benyújtását követően a Zöld Pénzügyi Tudományos Tanács
A nominálás, illetve a kutatási terv benyújtásának határideje
-
2024. június 16. 23:59
2024. június 16. 23:59
2024. június 16. 23:59
A felhívás részleteit tartalmazó melléklet
-

A díjakat az MNB elnöke, vagy akadályoztatása esetén a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök adja át a Zöld Pénzügyi Konferencián, illetve a zöld pénzügyi tudományos workshopon a felhívás évében.

3. A Zöld Pénzügyi Tudományos Tanács tagjai és a döntéshozatal rendje

A Zöld Pénzügyi Tudományos Tanács az MNB elnökéből és további hét tagból áll oly módon, hogy a további hét tag közül három a Monetáris Tanács jelenlegi, esetleg korábbi tagjai közül, négy MNB-n kívüli független szakértők közül kerül ki. A Zöld Pénzügyi Tudományos Tanács további hét tagjáról – a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök egyetértésével – a Fenntartható pénzügyek főosztály javaslata alapján az MNB elnöke dönt. A Zöld Pénzügyi Tudományos Tanács döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az MNB elnöke, illetve az MNB elnökének akadályoztatása esetén az általa kijelölt helyettesének szavazata dönt.

4. A jogosultak köre, kizáró okok

A Zöld Pénzügyi Tudományos Díjak egy-egy díjazott számára adományozhatóak azzal a kitétellel, hogy a Zöld Pénzügyi Tudományos Díjak ugyanazon fokozata ugyanazon díjazottnak ismételten nem adható.

Bármilyen megkötés nélkül, bárki nominálhat a Zöld Pénzügyi Tudományos Nagydíjra és a Zöld Pénzügyi Tudományos Talentum Díjra kutatót.

A nominálható személyek közül, valamint a kutatási kezdeményezésre kutatási tervet benyújtók közül a felhívás kizárja a nem magyar állampolgárokat, valamint a magyarországi székhellyel nem rendelkező, jogi személyiséggel rendelkező intézményeket, továbbá a Magyar Nemzeti Bankkal munkaszerződésben álló személyeket. További kizáró ok a támogatási döntés meghozatalában való döntési, vagy döntés-előkészítői részvétel, illetve, ha az adott kutató ilyen személlyel közös háztartásban él.

Mindazon nominálásokat és kutatási terveket figyelmen kívül hagyja a Zöld Pénzügyi Tudományos Tanács, melyekről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot tartalmaz.

Az elismerésre méltatlanná vált díjazottól az adományozó az elismerést az érdekelt írásban történő értesítésével visszavonhatja. Méltatlanná válik a díjra az, akit bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítéltek vagy esetében plágium vagy más tudományos etikai vétség jogerősen megállapításra került.

5. Adatkezelés

A felhívással kapcsolatos személyes adatokat az MNB a saját Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli.

6. Dokumentáció

A jelen felhívás, valamint annak mellékletei együtt képezik a pályázati dokumentációt és együtt tartalmazzák az összes szükséges feltételt. A dokumentáció letölthető a Magyar Nemzeti Bank honlapjának zöld oldalán (zoldpenzugyek.mnb.hu). Kérdések a zold.penzugyek@mnb.hu címre küldhetők.


Archívum